Situatia Socio-Economica

SITUAŢIA SOCIO-ECONOMICĂ


Dezvoltarea economico-socială este influenţată de o serie de factori-amplasarea în reţeaua de localităţi a judeţului, relief, existenţa, exploatarea resurselor naturale, potenţial industrial, agricol şi turistic.

Profilul dominant al comunei, exceptând satul reşedinţă de comună, este cel agricol cu cele două componente cultura plantelor şi creşterea animalelor.

Pentru localitatea Vaţa de Jos funcţia dominantă este cea balneoclimaterică, satul având şi funcţie industrială şi agrară, ca şi funcţii secundare.

Este de menţionat faptul că în prezent, atât societatea SC OMYA CALCITA cât şi staţiunea balneoclimaterică Vaţa-BAi, nu sunt funcţionale ceea ce a dus la creşterea ratei şomajului în zonă.Dinamica economiei comunei Vaţa de JosDOMENIU

2002 (lei)

2003( lei)

2004( lei)

2005 ( lei)

Dinamica fată de 2002(%)

Ponde-rea in total

(2005)

Agricultura

28245

22875

31525

0

-

0%

Industrie

5335416

2422780

12968279

14620140

+274,02

65%

Construcţii

0

0

13436

0

-

0%

Comerţ

2366955

1703010

1682828

1349494

-42,98

6%

Servicii

34139

10598

6232619

6178789

+18099

28%

Turism

71728

101040

212100

285510

+398,04

1%

TOTAL

7836483

2079801

21140787

22433933

+286,27

100%Dinamica cea mai mare este înregistrată în sectorul servicii (+18099% faţă de 2002), urmată de turism (+398,04%) şi industrie (+274,02%). Sectorul comerţ este în declin faţă de 2002 (-42,98%). Dinamica cifrei de afaceri faţă de anul 2002 înregistrează o creştere de 286,27%.

Din punct de vedere a ponderii cifrei de afaceri, raportată la anul 2005, sectorul cel mai reprezentativ cel de industrie cu 65%, urmat de servicii (28%) şi comerţ (6%).Industria

Activitatea industrială a comunei Vaţa de Jos se desfăşoară în principal în satul Vaţa de Jos, fiind dominată de industria materialelor de construcţii şi cea prelucrătoare. Unităţile economice şi meşteşugăreşti de pe raza comunei sunt:

 • Centrul de valorificare a fructelor de pădure

 • Cooperative de consum

 • Cooperativa de credit

 • Exploatarea de gospodărie comunală şi locativă (centrală termică)

 • Intreprinderea de industrie locală SC. OMYA CALCITA SA (cariera de calcar)

 • Intreprinderea minieră Barza (instalaţia de calcită şi bentonită)

 • Secţia de prospecţiuni şi exploatări geologice

 • T.A.G.C.M


Alte societăţi care activează în domeniul industrial de pe raza comunei Vaţa de Jos:

 • SC DANIELA FOREST – prelucrare lemn – localitatea Târnava de Criş

 • SC ESENTA RARE – prelucrare lemn – localitatea Căzăneşti

 • SC FOREST BAN ALPIN – prelucrare lemn – localitatea Birtin

 • SC EUSCORPIUS CARP – prelucrare lemn – localitatea Târnava de Criş

 • SC HORNARU PROD.COM – prelucrare lemn – localitatea Vaţa de Jos

 • SC ECOCIM MAT SRL – prelucrare beton – localitatea Vaţa de Jos

 • SC REZKOMAR FOREST– prelucrare lemn – localitatea Vaţa de Jos

 • SC ORHIDEA SRL – bobinare motoare – localitatea Vaţa de Jos

 • SC BALCANIC FOREST – prelucrare lemn – localitatea Târnava de Criş

 • SC BULZ FOREST PROD – fabrică mangal – localitatea Birtin

 • SC RUCAR SRL – fabrică de caşcaval – localitatea Vaţa de Jos

 • SC MADA PATIPAN – brutărie şi patiserie – localitatea OciuAgricultura


Activitatea agricolă, pe teritoriul comunei Vaţa de Jos, se desfăşoară în două direcţii, cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. Se estimează ca pe terenurile proprietate individuala lucrează aproximativ 700-800 de persoane.

Suprafeţele agricole (3570 ha) din perimetrul comunei sunt exploatate pe diverse categorii de folosinţa:


 • terenurile arabile ( 1730 ha) sunt cultivate in principal cu grâu, porumb şi cartofi;

 • păşunile ( 1021 ha) sunt utilizate de crescătorii de animale;

 • neţele ( 819 ha) sunt folosite tot in scopul creşterii animalelor, ca surse de furaje


Modul de folosinţă a terenului şi ponderea diferitelor categorii de folosinţă se prezintă astfel:Ha

%

Suprafaţă totală

20.263

100,00

- Suprafaţă agricolă

3570


- din care:Arabil

1730

48

Păşuni

1021

29

Fâneţe

819

23

Livezi - vii

0

0
Cultura plantelor:


Suprafaţa cultivata cu grâu şi secara (ha)

400

Suprafaţa cultivata cu porumb boabe (ha)

571

Suprafaţa cultivata cu cartofi (ha)

300

Suprafaţa cultivata cu legume (ha)

109

Altele (ha)

350Zootehnie - STRUCTURA ANIMALELOR:


Apropierea de oraşul Brad a multor sate aparţinătoare comunei, îmbătrânirea populaţiei din sate, valorificarea greoaie a produselor pe piaţa si lipsa unor procesatori de lapte şi carne se reflecta asupra efectivelor de animale, gospodarii păstrându-si doar strictul necesar de bovine, porcine sau păsări.


Situaţia efectivelor de animale se prezintă astfel:


Tip animal

Nr. de capete

Bovine

2706

Porcine

1450

Ovine

431

sări

16200


PRODUCTII ZOOTEHNICE

Carne din sacrificări (tone)

606

Lapte de vaca şi bivoliţa (hl)

48493

Lână (kg)

700

Ouă ( mii de buc.)

1692Silvicultura


În prezent comuna Vaţa de Jos are în limitele sale administrative o suprafaţă de 9962 ha pădure.

Fondul forestier este administrat de Ocolul Silvic Baia de Criş.

Masa lemnoasă exploatată din pădurile din zonă este prelucrată atât la societăţile comerciale cu activitate în prelucrarea lemnului, cât şi de persoanele fizice şi A.F. care-şi desfăşoară activitatea pe acest domeniu în zonă.

Produsele accesorii oferite de păduri (fructele de pădure) sunt recoltate de locuitorii din zonă şi prelucrate de centrele de colectare din Vaţa de Jos, Brotuna, Prăvăleni şi Căzăneşti, apoi sunt prelucrate de secţia fructexport din localitatea Vaţa de Jos.


Serviciile şi comerţul


Sectoarele de comerţ şi servicii sunt destul de bine reprezentate, în cadrul comunei Vaţa de Jos existând un număr relativ mare de societăţi comerciale, persoane fizice şi asociaţii familiale care activează în zonă, prestând activităţi de: comerţ alimentar şi nealimentar, service auto,transport, dulgherie, imobiliare etc.


Transporturile şi reţeaua de acces


Circulaţie Rutieră


Accesul rutier spre localitatea Vaţa de Jos dinspre Deva se face pe drumul naţional DN 76, iar din DN 76 pe drumul judeţean DJ 707.

Drumul judeţean are un profil de stradă de categoria a III-a , de 7 m lăţime parte carosabilă atât în intravilan, cât şi în porţiunea extravilană, dintre intersecţia cu DN 76 şi localitate.

Drumuri comunale care traversează comuna:

DC 173 (Vaţa de Jos - Ciungani)

DC 172 (Vaţa de Jos - Birtin)

DC 1 Brotuna

DC 1A Târnava de Criş

DC 174 Ociu

DC 174A Ocişor

DC 173 Prăvăleni

Trena stradală din interiorul localităţii Vaţa de Jos cuprinde străzi de categoria a III- a şi a IV – a.


Circulaţie Feroviară


Calea feroviară care străbate zona (localitatea Vaţa de Jos) face legătura cu Brad şi Arad.