Formulare

Formulare pentru solicitare de informatii de interes public - cerere conform legii 544/2001: click aici

Pentru a descarca cererea apasati aici

A N U N Ţ

PRIMĂRIA  COMUNEI VAŢA DE JOS ANUNŢĂ  CETĂŢENII, CA SE POT DEPUNE CERERI PENTRU  ACORDAREA AJUTORULUI  PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU LEMNE PE PERIOADA NOIEMBRIE 2011 - MARTIE 2012,

ACTELE NECESARE STABILIRII ŞI ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI:
 - formularul tip, cerere şi declaraţie pe propria răspundere, completate şi semnate de către solicitant,
(la completarea  cererii ,titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei , precum şi pentru alte persoane care au acelaşi domiciliu, indiferent dacă între aceaştia există sau nu relaţii de rudenie, toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, precum si bunurile mobile si imobile detinute. Cererile se pot găsi si se depun  la Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul  Primariei comunei  Vata de Jos);

-copie după B.I./C.I. pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
- copie după certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
- copie act de proprietate, contract de închiriere / subînchiriere (dupa caz) pentru imobil;

- adeverinţă  de la Compartimentul  Impozite şi Taxe Locale Vata de Jos, daca beneficiaza de mijloace de transport ,utilaje agricole, cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate;

- adeverinţă de la Registrul Agricol Vata de Jos privind componenta  familiei, terenurile aflate in proprietate si animalele detinute;
- adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia "nu beneficiază de tichete de masă");
- cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
- cupon sau adeverinta indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
- adeverinţă pentru elevi şi studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;

-cupon alocatie de stat;
- decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
- adeverinţă privind veniturile realizate din dobânzi, dividente, părţi sociale;
- adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii  de somaj sau stimulente pentru creşterea copilului;
- adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brad pentru membrii familiei care nu realizează venituri impozabile;

-pana la venitul net mediu lunar pe membru de familie de 615 lei;


- copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate.
- persoanele singure care declară că nu realizează nici unul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale;

 

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile enumerate mai jos nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei conform HGR 920/2011:

- Solicitantul nu trebuie să deţină clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, ori alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia celei de domiciliu. 
- Persoanele care deţin cel puţin unul dintre bunurile mobile: mijloace de transport( autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 1600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze - cu excepţia celor adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap), utilaje agricole      ( tractor, combină autopropulsată), utilaje de prelucrare agricolă( presă de ulei, moară de cereale) sau utilaje de prelucrat lemnul (gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric).
- Persoanele care au depozite bancare de peste 3.000 lei sunt excluse de la facilităţile la încălzire.
- Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu trebuie să deţină mai mult de 3 bovine, 5 porcine, 20 ovine şi caprine sau 15 familii de albine.

 

 

 

 

 

 

Terenuri

Familii cu 1-3 persoane

Familii cu peste 3 persoane

 

1. Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan), care depasesc 1.000 m2 in zona urbana si 2.000 m2 in zona rurala

 

2. Terenuri in zona colinara si de ses

 

- arabil si faneata

2,00 ha

3,00 ha

 

- forestier

2,00 ha

3,00 ha

 

- vii, livezi, gradini de legume si flori

1,00 ha

1,50 ha

 PRIMAR,

Prof. FOLESCU MILU

Pentru a descarca cererea apasati aici